Więcej
GAZELA BIZNESU 2007, Nagroda za zajęcie 18 miejsca w woj. podkarpackim oraz 437 miejsca w Polsce Gazele Biznesu GAZELA BIZNESU 2008, Nagroda za zajęcie 4 miejsca w woj. podkarpackim oraz 67 miejsca w Polsce GAZELA BIZNESU 2009, Nagroda za zajęcie 3 miejsca w woj. podkarpackim oraz 114 miejsca w Polsce Certyfikat Polityka Jakości Dynamiczna Firma 2013 Diamenty Forbes 2014 Diamenty Forbes 2014 - I miejsce Gazele Biznesu 2014 Certyfikat IMP³rove Świadectwo rejestracji znaku wspólnotowego „Efekt Plus” Gazela Biznesu 2015 Świadectwo rejestracji SEVEN Świadectwo rejestracji znaku Efekt Stretch Plus ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 Świadectwo rejestracji e7 Patent

Warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży nr 1/2018 obowiązujące w Zakładzie Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od dnia 25.05.2018

 

§ 1

1. Ogólne Warunki Sprzedaży ( OWS ) określają wzajemne prawa i obowiązki wynikające z zawarcia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umowy sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie handlowej Sprzedającego.
2. Na użytek niniejszych ogólnych warunków sprzedaży wprowadza się następujące definicje:
a) OWS - ogólne warunki sprzedaży,
b) Sprzedający Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 44/334, 00-120 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000186179,
b) Kupujący - każdoczesny kontrahent Sprzedającego, nie będący Konsumentem.
3. Sprzedający prowadzi wyłącznie sprzedaż hurtową i w związku z tym minimalna ilość zamówionego towaru musi obejmować jedną paletę EURO,EUROPODOBNA lub PRZEMYSŁOWĄ.
4. OWS obowiązują w stosunku do wszystkich umów sprzedaży towarów z Kupującymi, z którymi nie została zawarta indywidualna umowa sprzedaży towarów, wyłączająca obowiązywanie niniejszych OWS.
5. OWS są udostępniane Kupującym na stronie internetowej Sprzedającego (www.folia-stretch.pl ).
6. Każdoczesne złożenie przez Kupującego zamówienia na zakup towaru oznacza akceptację obowiązujących u Sprzedającego OWS.
7. Kupujący przyjmuje do wiadomości i aprobuje fakt, że Sprzedającego nie obowiązują żadne wzorce umowne lub zastrzeżenia Kupującego sprzeczne z przedmiotowymi OWS.
8. Jeżeli Kupujący nie akceptuje obowiązujących u Sprzedającego OWS, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie, najpóźniej przed złożeniem zamówienia.


§ 2

1. Kupujący każdorazowo składa zamówienia na towary znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedającego poprzez jeden z podanych poniżej sposobów:
a) wysłanie zamówienia na numer fax: +48 17 740 98 71
b) wysłanie zamówienia droga elektroniczną na ogólny adres e-mail: biuro@folia-stretch.pl
c) wysłanie zamówienia drogą elektroniczną na bezpośredni adres e-mail jednego z Przedstawicieli Handlowych.
2. Każdorazowe zamówienie powinno zawierać:
a) dane Kupującego ( nazwa, adres, KRS,NIP ),
b) dokładny adres dostawy, w sytuacji gdy adres ten ma być inny od siedziby Kupującego należy ten fakt wyraźnie zaznaczyć,
c) opis zamawianego towaru: rodzaj, wymiary, waga oraz ilość,
d) sposób dostawy,
e) proponowany termin dostawy,
f) dane kontaktowe osoby zamawiającej,
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego przyjęcie przez Sprzedającego. O przyjęciu zamówienia Sprzedający poinformuje Kupującego najpóźniej w następnym dniu roboczym od otrzymania zamówienia przesyłając potwierdzenie zamówienia. Do zawarcia umowy pomiędzy stronami dochodzi z chwilą odesłania Sprzedającemu podpisanego przez Kupującego potwierdzenia zamówienia przez osoby uprawnione.
4. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 3, lub nieodesłanie przez Kupującego podpisanego potwierdzenia zamówienia w tym samym terminie oznacza niezawarcie umowy, i nie rodzi po stronie Sprzedającego żadnych obowiązków wobec Kupującego.
5. Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż z uwagi na warunki technologiczne grubość zamówionego towaru może być inna od wskazanej w zamówieniu o maksymalnie +/- 5%, różnica szerokość foli może wynieść +/- 2%,  natomiast waga poszczególnej rolki folii ręcznej może się wahać +/- 50g (dotyczy folii do 1,5 kg), pozostałe wagi folii ręcznej - pojedyncza rolka do +/- 5%, a waga brutto całej palety +/-2 %.

6. W celu ochrony swoich interesów Sprzedający zastrzega dla siebie uprawnienie do przeprowadzenia procesu weryfikacji każdego Kupującego, w zakresie jego wypłacalności oraz rzetelności. W związku z powyższym Kupujący uprawniony jest do odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny.

 

§ 3

1. Cena sprzedaży towaru będzie każdorazowo określana w potwierdzeniu zamówienia.
2. Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.
3. Koszty dostawy towaru są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia.
4. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zakupiony towar w terminie wskazanym w fakturze Vat. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.
5. W sytuacji opóźnienia w płatności za dostarczony towar, Sprzedający uprawniony jest do wstrzymania dalszych jego dostaw do czasu uregulowania całości zadłużenia wraz z należnymi odsetkami ustawowymi.
6. Złożenie reklamacji za zakupiony towar nie zwalnia kupującego z obowiązku terminowego uregulowania należności.
7. Sprzedający jest upoważniony do dokonania zmiany cen oferowanych towarów w celu dostosowania ich do obowiązujących warunków rynkowych; w przypadku zaistniałych sytuacji sprzedający poinformuje kupującego.


    § 4

1. Sprzedający zastrzega na swoją rzecz prawo własności towarów, do czasu uiszczenia przez Kupującego całej ceny.
2. Z chwilą wydania Kupującemu lub przewoźnikowi towaru objętego zamówieniem, przechodzą na niego wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem, oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.
3. Towar dostarczany będzie na paletach EURO ( 80 x 120 ) podlegających zwrotowi, paletach PRZEMYSŁOWYCH ( 120 x 120 ) nie podlegających zwrotowi lub na paletach EUROPODOBNYCH ( 80 x 120 ) nie podlegających zwrotowi, chyba że strony inaczej uzgodniły.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnień w dostawie towarów, będące następstwem okoliczności leżących po stronie przewoźnika.
5. Kupujący potwierdza przyjęcie towaru na: protokole odbioru, kopii faktury, dokumencie WZ oraz liście przewozowym. Przyjmując towar Kupujący potwierdza fakt braku widocznych wad zewnętrznych.
6. Kupujący zobowiązany jest do zbadana dostarczonego towaru pod względem zgodności z zamówieniem, ilościowym i jakościowym w zakresie wad nieukrytych w momencie dostawy.
7. Kupujący ponosi względem Sprzedającego pełną odpowiedzialność za szkodę wynikłą na skutek nieuzasadnionej odmowy przyjęcia dostarczonego towaru.
8. Kupujący zobowiązany jest do przechowywania i magazynowania zakupionego towaru w odpowiednich warunkach tj. w suchym miejscu w temperaturze od + 10 stopni do + 25 stopni Celsjusza, chroniąc go przed działaniem czynników atmosferycznych, w szczególności promieni słonecznych i wilgoci.
9. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego o wykryciu wad jakościowych jednakże w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty dostawy towaru. Po upływie niniejszego terminu uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru wygasają. Zawiadomienie powinno nastąpić w sposób pozwalający otrzymać potwierdzenie, że Sprzedający zgłoszenie to otrzymał.
10. Zgłoszenie reklamacyjne należy wraz z wadliwym towarem wysłać do Sprzedającego.
11. Sprzedający w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, zobowiązany jest do powiadomienia Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
12. W toku postępowania reklamacyjnego Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Sprzedającemu na własny koszt reklamowany towar jak i wszelkie informacje, które Sprzedający uzna za niezbędne dla rozpoznania reklamacji. W przypadku uznania zasadności złożonej reklamacji, Sprzedający w uzgodnionym przez strony terminie dokona na własny koszt wymiany partii wadliwego towaru.
13. Zwrot towaru przez Kupującego może być dokonany wyłącznie za zgodą Sprzedającego.
W takiej sytuacji Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu uzasadnionych kosztów transportu poniesionych przez Kupującego.
14. W razie bezpodstawnego zgłoszenia reklamacji, Kupujący zobowiązany jest do odbioru reklamowanego towaru na własny koszt, w terminie wskazanym przez Sprzedającego.
15. Towar promocyjny lub niepełnowartościowy i z tego tytułu przeceniony, nie podlega reklamacji. Reklamacji może podlegać wyłącznie asortyment zakupiony w firmie Efekt Plus. Towar poddany obróbce lub konfekcjonowaniu nie podlega reklamcji.
16. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego względem Kupującego za szkody będące następstwem sprzedaży wadliwego towaru, ogranicza się do rzeczywistej szkody poniesionej przez Kupującego. W pozostałym zakresie odpowiedzialność jest wyłączona o ile nie sprzeciwia się to bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa. W takim samym zakresie Sprzedający odpowiada za działania lub zaniechania osób którymi posłużył się przy realizacji zamówienia Kupującego.


   § 5

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO):

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Zakład Produkcji Folii „EFEKT PLUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00 -120 Warszawa, ul. Złota 44/334, email: biuro@folia-stretch.pl  jest Administratorem ujawnionych przez Państwa danych osobowych osób fizycznych. Miejscem przetwarzania danych osobowych jest każdorazowy adres siedziby oraz Oddział w Rogoźnicy 306, 36-060 Głogów Małopolski.

II. Inspektor Ochrony Danych

Spółka nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z Administratorem pod adresem email biuro@folia-stretch.pl lub listownie pod adresem: Rogoźnica 306, 36-060 Głogów Małopolski. 

III. Cele i podstawy przetwarzania
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych będą zawsze zgodne z przepisami RODO. Podstawą przetwarzania danych może być zgoda na ich przetwarzanie, wykonywanie lub zawarcie umowy, obowiązek prawny spoczywający na Administratorze lub prawnie uzasadnione interesy Administratora.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania tej zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniej udzielonej zgody, przed jej wycofaniem. 

IV. Prawo do sprzeciwu 

W każdej chwili osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w wyżej określonych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane są przetwarzane lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli osoba, której dane są przetwarzane skorzysta z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

V. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będą istnieć do tego podstawy prawne i faktyczne.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług mogą być przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania w celach marketingowych lub Administrator ustali, że dane się zdezaktualizowały.

VI. Odbiorcy danych 

Do udostępnionych Administratorowi danych osobowych mogą mieć dostęp podwykonawcy Administratora tj.

- firmy transportowe świadczące usługi transportu na zlecenie Administratora -  w ograniczonym zakresie takim jak: miejsce załadunku / rozładunku,

- firmy świadczące na rzecz Administratora usługi prawnicze,

- firmy świadczące na rzecz Administratora usługi związane z ochroną środowiska,

- firmy świadczące usługi informatyczne związane z bezpośrednim serwisowaniem prawidłowości funkcjonowania systemu księgowego,

- likwidatorzy szkód – w przypadku wystąpienia szkody.

 VII.  Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub przeprowadzenia innych działań.

 

§ 6

 

1. Za dni robocze uznaje się wszystkie dni poza dniami ustawowo wolnymi od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W sprawach nieuregulowanych OWS zastosowanie będą miały wyłączenie przepisy prawa polskiego, a sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania sporów będzie polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 

OWS obowiązują od dnia 25.05.2018